Skarga na czynności komornika

Art. 767 § 1. k.p.c. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Skarga nie przysługuje na:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma
 • zawiadomienie o terminie czynności
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wprowadziła urzędowy formularz skargi na czynności komornika wraz z obowiązkiem doręczenie wymienionego formularza dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią.

Art 767 § 31. k.p.c. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

Skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (zgodnie z art. 126 k.p.c.) i powinna zawierać:

 • określenie zaskarżonej czynności lub czynności, której dokonania zaniechano
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem
 • oznaczenie sądu, do którego skarga jest skierowana
 • oznaczenie stron postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 • oznaczenie rodzaju pisma
 • wskazanie sygnatury akt komorniczych
 • podpis osoby wnoszącej skargę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
 • wymienienie załączników

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

 • dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności
 • zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności
 • dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu
 • dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania czynności przez komornika

Art. 7673 § 1. k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, w dwóch egzemplarzach. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

Art 7672 § 2. k.p.c. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Do rozpoznania skargi właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Wniesienie skargi do sądu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowych od dnia jej wpływu. W przypadku stwierdzenia braków formalnych skargi, sąd wezwie stronę do ich uzupełnienia.

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26