Wydatki gotówkowe

Art. 5 u.o.k.k. Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

Zamknięty katalog wydatków, które podlegają zwrotowi określa art. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Należą do nich:

 • koszty doręczenia korespondencji
 • koszty doręczenia środków pieniężnych
 • koszty uzyskiwania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania
 • koszty działania komornika poza rewirem komorniczym
 • koszty dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
 • zryczałtowane koszty utrawalania czyności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dzwięku
 • należności biegłych i tłumaczy
 • należności osób powołanych do udziału w czynnościach
 • koszty ogłoszeń w pismach
 • koszty transportu specjalistycznego
 • koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej
 • koszty przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości
 • koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.
Koszty uzyskiwania informacji

Art. 7 § 1. u.o.k.k. Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

W celu pozyskania informacji niezbędnych do prowadzenie postępowania egzekucyjnego, komornik może żądać ich udzielenia od następujących instytucji:

Adresat zapytania Koszt zapytania Rodzaj zapytania Czas odpowiedzi
Ognivo 0.31 zł elektroniczne 0-3 dni
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 35.73 zł elektroniczne kilka godzin
Urząd Skarbowy 35.00 zł elektroniczne 2-3 dni
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych 20.00 zł elektroniczne natychmiast
Centralna Ewidencja Pojazdów 0.00 zł elektroniczne natychmiast
Centrum Personalizacji Dokumentów 0.00 zł elektroniczne ok. tygodnia
Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych 25.00 zł tradycyjne (*) ok. dwóch tygodni
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 0.00 zł tradycyjne (*) ok. tygodnia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 0.00 zł tradycyjne (*) ok. tygodnia

*) w przypadku zapytań w formie tradycyjnej, koszt zapytania może zostać powiększony o koszt listu poleconego.

Inne koszty

Art. 770 § 1. u.o.k.k. Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

 • List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru - 5,45 zł
 • Zlecenie poszukiwanie majątku dłużnika - 100,00 zł
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej - 60,00 zł
 • Koszty przejazdu poza miejscowość będącą siedzibą kancelarii - 0,84 zł za kilometr
phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26