Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika

Jeżeli korespondencja nie zostanie doręczona dłużnikowi w trybie art. 139 k.p.c. Sąd zobowiązuje wierzyciela do jej doręczenia za pośrednictwem komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania adresata korespondencji. Do kancelarii komorniczej należy złożyć wniosek o dokonanie doręczenia wraz z zobowiązaniem sądu wskazanym w art 1391 § 1 k.p.c. oraz korespondencją, która ma zostać doręczona.

Art. 1391 § 1. k.p.c. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art.139 niemożność doręczenia pisma sądowego lub odmowa jego przyjęcia § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 niemożność doręczenia pisma sądowego lub odmowa jego przyjęcia § 2–31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

We wniosku należy wskazać osobę lub osoby, którym ma zostać doręczona korespondencja, oraz adres pod którym ma zostać dokonane doręczenie. Powinny być tam również wskazane wszystkie załączniki dołączone do wniosku. W treści wniosku może zostać również umieszczone wskazanie, by w sytuacji bezskutecznego doręczenia komornik przystąpił do ustalenia adresu zamieszkania adresata.

Opłata stała za dokonanie doręczenia

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.k.k. wysokość opłaty stałej, której podlega zlecenie doręczenia, wynosi 60 zł. Ilość opłat zależna jest od ilości wymienionych we wniosku adresów adresata lub adresatów. Zgodnie z art 22 ust. 1 i 2 u.k.k. opłata powinna zostać uiszczona w momencie składania wniosku. W przeciwnym razie komornik wezwie wierzyciela do uiszczenia jej w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Powód alimentacyjny jest zwolniony z opłaty stałej. Komornik niezależnie od opłaty może wezwać wnioskodawcę o uiszczenie zaliczki na poczet wydatków związanych z doręczeniem (korespondencja oraz koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komornika).

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26