Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 777 § 1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym może być:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
  • ugoda zawarta przed sądem
  • akt notarialny
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej

Art. 804. k.p.c. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

We wniosku egzekucyjnym wierzyciel winien wskazać świadczenie, które ma być spełnione, sposoby jego egzekucji tj. składniki majątku dłużnika, z których egzekucja ma zostać przeprowadzona, a także wszystkie inne informacje, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu skutecznej egzekucji. W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami na temat majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

W przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna, do wniosku należy dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących wniosek.

Dokonując wyboru komornika do działania poza przypisanym mu rewirem komorniczym, należy dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Kancelarii lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii. W obecnym stanie prawnym, wnioski nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną (nie dotyczy to wniosków składanych w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego).

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26