Wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń o charakterze alimentacyjnym rozpoczyna się od złożenia przez wierzyciela lub jego przedstawiciela ustawowego, wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wniosek może zostać złożony na formularzu urzędowym.

Art. 1081 § 1. k.p.c. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych może złożyć osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli jest osobą pełnoletnią lub przedstawiciel ustawowy osób małoletnich. Osoba składająca wniosek winna wskazać swoje dane, w tym aktualny adres do korespondencji oraz numer konta bankowego, na który przekazywane będą środki wyegzekwowane od dłużnika. Jeżeli osobą składającą wniosek jest przedstawiciel ustawowy osób małotelnich, należy pamiętać o wskazaniu ich we wniosku jako wierzycieli, na rzecz których prowadzona będzie egzekucja. W przypadku gdy osoba uprawniona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwa. We wniosku należy również podać dane dłużnika alimentacyjnego, w tym jego ostatni znany adres zamieszkania.

We wniosku należy ponadto określić wysokość roszczenia tj. sumę zaległych alimentów wraz odsetkami oraz wysokość alimentów bieżących, zgodnie z załączonym tytułem wykonawczym.

W przypadku braku zaległości we wpłatach na dzień składania wniosku, wniosek nie zostanie przyjęty do egzekucji.

We wniosku można także wskazać znane wierzycielowi składniki majątku dłużnika, z którym komornik będzie mógł prowadzić egzekucję. Brak wiedzy wierzyciela o stanie majątkowym dłużnika nie jest przeszkodą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Art. 1086 § 1. k.p.c. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

W dalszym toku egzekucji, dochodzenie będzie przeprowadzane okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

Pomoc przy wypełnieniu wniosku o wszczęcie egzekucji można uzyskać w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, komornik wezwie wierzyciela do ich uzupełnienia.

Fundusz Alimentacyjny

W przypadku stwierdzenia przez komornika bezskuteczności prowadzonej egzekucji, wierzyciel może wystąpić o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez komornika czynności, nie wyegzekwuje się pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, uznaje się egzekucję za bezskuteczną. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia
  • do ukończenia przez nią 25 roku życia gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
  • zawarła związek małżeński

Art. 10 § 1. u.o.p.o.u.d.a. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego szczegołówo określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Art. 3 § 1. u.o.p.o.u.d.a.. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Na wniosek uprawnionego do alimentów komornik wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, które zawiera informację o:

  • stanie egzekucji
  • przyczynach jej bezskuteczności
  • działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów

Zaświadczenie to jest niezbędne do ubiegania się o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26